مشاورین امور زنان و خانواده شرکت ها و سازمانهای تابعه

شرکت/سازمان تابعه نام نماینده                  پست الکترونیک                           شماره تماس
سازمان فناوری اطلاعات ایران مهرنوش اهوازی Ahvazi@itc.ir 88115870
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کوثر سلیمی‌خورشیدی Salimi.kh@cra.ir 2299 8811
شرکت ارتباطات زیرساخت سیمین جمشیدوند
6633 8811
شرکت پست ج.ا.ا مرجان حسن P_hasan@post.ir 88526594
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
عاطفه ترکمن Torkaman@csri.ac.ir 7352 8497
پست بانک ایران فاطمه گودرزی Far_good@yahoo.com 8489 6671
شرکت خدمات هوایی پیام عطیه نعیم‌آبادی Daftar.omran@gmail.com 6021 326 - 0263
سازمان فضایی ایران فاطمه عسگری asgari250594@gmail.com 23344 (داخلی2113)
پژوهشگاه فضایی ایران الهام شریفی‌مقدم esharifi@itrc.ac.ir 22366874(داخلی3331)
موسسه فرهنگی،
ورزشی و رفاهی پیام
فاطمه مرجانی Mmarjani88@gmail.com 88408299
شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) مژگان اسدی‌فرد m.asadifard@mci.ir 1028 8864
شرکت مخابرات ایران سپیده میر‌سیدحسین s.mirseyedhossein@tci.ir 88103655