حقوق بشر زنان و دختر‌بچه‌ها

 حقوق بشر زنان و دختر‌بچه‌ها

عدد شاخص

شاخص

آژانس های مرتبط

48

نسبت زنان 49-15 ساله که توسط شریک زندگی صمیمی در 12 ماه گذشته مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته اند

UNICEF

49

نسبت زنان 49-15 ساله که توسط شخصی غیر از شریک زندگی صمیمی در 12 ماه گذشته مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته اند

UNICEF

50

میزان شیوع ختنه/مثله کردن جنسی زنان (فقط برای کشورهای مربوطه)

UNICEF

51

درصد زنان 24-20 ساله ای که قبل از 18 سالگی ازدواج کرده اند

UNICEF

52

میزان باروری نوجوانان

UNPD

 

 

IPU, Inter-Parliamentary Union;   اتحادیه بین المجالس
ITU, International Telecommunication Union;  اتحادیه بین المللی مخابرات
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
 UIS, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics; موسسه آمار، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد
 UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV/AIDS; برنامه مشترک ملل متحد در خصوص HIV/AIDS
 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime; دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
UNPD, United Nations Population Division; اداره جمعیت سازمان ملل متحد