آموزش

آموزش

عدد شاخص

شاخص

آژانس های مرتبط

20

نرخ باسوادی افراد 24-15 ساله ، به تفکیک جنس

UIS

21

نرخ ثبت نام خالص در آموزش و پرورش ابتدایی به تفکیک جنس

UIS

22

نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه، به تفکیک جنس

UIS

23

نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش عالی ، به تفکیک جنس

UIS

24

شاخص برابری جنسیتی در ثبت نام در مقاطع آموزش ابتدایی، متوسطه، آموزش عالی

UIS

25

سهم فارغ التحصیلان زن رشته های علوم، مهندسی، تولید و ساخت و ساز در آموزش عالی

UIS

26

نسبت زنان دربین معلمان آموزش عالی و اساتید دانشگاه

UIS

27

ورودی خالص در کلاس اول آموزش ابتدایی، به تفکیک جنس

UIS

28

نرخ تکمیل آموزش ابتدایی، به تفکیک جنس

UIS

29

نرخ فارغ التحصیلی قبل ازآموزش متوسطه ، به تفکیک جنس

UIS

30

نرخ انتقال به آموزش متوسطه، به تفکیک جنس

UIS

31

دستیابی جمعیت 25 ساله و بالاتر به آموزش ، به تفکیک جنس

UIS

IPU, Inter-Parliamentary Union;   اتحادیه بین المجالس
ITU, International Telecommunication Union;  اتحادیه بین المللی مخابرات
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
 UIS, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics; موسسه آمار، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد
 UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV/AIDS; برنامه مشترک ملل متحد در خصوص HIV/AIDS
 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime; دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
UNPD, United Nations Population Division; اداره جمعیت سازمان ملل متحد