بهداشت و خدمات مرتبط

  ​بهداشت و خدمات مرتبط

عدد شاخص

شاخص

آژانس های مرتبط

32

میزان پیشگیری از بارداری در میان زنان 15-49 ساله

UNPD

33

نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ، به تفکیک جنس

UNICEF/

UNPD/WHO

34

نرخ مرگ و میر مادران

WHO/

UNICEF/UNFPA

35

پوشش مراقبتهای دوران بارداری

UNICEF

36

سهم زایمانهای انجام شده توسط افراد اموزش دیده و ماهر

UNICEF

37

میزان شیوع استعمال سیگار در بین افراد 15 سال و بیشتر، به تفکیک جنس

WHO

38

نسبت افراد بزرگسال که چاقی مفرط دارند، به تفکیک جنس

WHO

39

سهم زنان از جمعیت 49-15 ساله مبتلا به اچ آی وی/ ایدز

UNAIDS

40

دسترسی به داروی ضد ویروسی، به تفکیک جنس

WHO

41

امید به زندگی در سن 60 سالگی، به تفکیک جنس

UNPD

42

مرگ و میر بزرگسالان به تفکیک علت وقوع و گروه سنی

WHO

 

IPU, Inter-Parliamentary Union;   اتحادیه بین المجالس
ITU, International Telecommunication Union;  اتحادیه بین المللی مخابرات
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
 UIS, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics; موسسه آمار، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد
 UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV/AIDS; برنامه مشترک ملل متحد در خصوص HIV/AIDS
 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime; دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
UNPD, United Nations Population Division; اداره جمعیت سازمان ملل متحد