زندگی عمومی و تصمیم‌گیری

  زندگی عمومی و تصمیم‌گیری

عدد شاخص

شاخص

آژانس های مرتبط

43

سهم زنان از سمتهای وزارتی دولتی

IPU

44

سهم کرسی های زنان در مجلس ملی

IPU

45

سهم زنان از سمتهای مدیریتی

ILO

46

درصد افسران پلیس زن

UNODC

47

درصد قضات زن

UNODC

 

IPU, Inter-Parliamentary Union;   اتحادیه بین المجالس
ITU, International Telecommunication Union;  اتحادیه بین المللی مخابرات
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
 UIS, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics; موسسه آمار، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد
 UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV/AIDS; برنامه مشترک ملل متحد در خصوص HIV/AIDS
 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime; دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
UNPD, United Nations Population Division; اداره جمعیت سازمان ملل متحد