ساختارهای اقتصادی، مشارکت در فعالیت های تولیدی و دسترسی به منابع

ساختارهای اقتصادی، مشارکت در فعالیت های تولیدی و دسترسی به منابع

 

عدد شاخص

شاخص

آژانس های مرتبط

1

میانگین ساعات صرف شده بمنظور کار خانگی بدون مزد به تفکیک جنس توجه: در صورت امکان کارهای خانه و مراقبت از کودکان به تفکیک عنوان گردد

ILO

2

میانگین ساعات صرف شده برای کار بامزد و بدون مزد، به تفکیک جنس

ILO

3

نرخ مشارکت نیروی کار 24-15 ساله و بالای 15 سال، به تفکیک جنس

ILO

4

سهم شاغلان خویش فرما، به تفکیک جنس

ILO

5

سهم شاغلانی که در کار خانواده مشارکت دارند، به تفکیک جنس

ILO

6

سهم شاغلانی که خود کارفرما هستند، به تفکیک جنس

ILO

7

درصد شرکت ها/کارخانه های تحت مالکیت زنان ، بر حسب اندازه

ILO

8

درصد توزیع جمعیت شاغل به تفکیک بخش و جنس

ILO

9

اشتغال غیر رسمی به عنوان درصدی از مجموع اشتغال در بخش غیر کشاورزی، به تفکیک جنس

ILO

10

بیکاری جوانان به تفکیک جنس

ILO

11

سهم جمعیت دارای دسترسی به اعتبارات ، به تفکیک جنس

WB/FAO/OECD

12

سهم جمعیت بزرگسال مالک زمین، به تفکیک جنس

WB/FAO/OECD

13

شکاف جنسیتی در دستمزدها

ILO

14

نسبت شاغلان پاره وقت، به تفکیک جنس

ILO

15

نرخ اشتغال افراد 25-49 ساله دارای فرزند زیر 3 سال که در یک خانواده زندگی می کنند و افراد بدون فرزند ، به تفکیک جنس

ILO

16

سهم کودکان زیر سن 3 سالگی در مراقبت رسمی

OECD

17

سهم افرادی که از اینترنت استفاده می کنند، به تفکیک جنس

ITU

18

سهم افرادی که از تلفن های همراه استفاده می کنند، به تفکیک جنس

ITU

19

سهم خانوارهایی با دسترسی به رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون،اینترنت)، به تفکیک جنس سرپرست خانوار

ITU

IPU, Inter-Parliamentary Union;   اتحادیه بین المجالس
ITU, International Telecommunication Union;  اتحادیه بین المللی مخابرات
OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه
 UIS, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics; موسسه آمار، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد
 UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV/AIDS; برنامه مشترک ملل متحد در خصوص HIV/AIDS
 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime; دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
UNPD, United Nations Population Division; اداره جمعیت سازمان ملل متحد