شاخص های اقتصادی

    
·         اقتصاد کار و نیروی انسانی
·          نرخ مشارکت( فعالیت) اقتصادی برحسب استان به تفکیک جنس
·         خانوارهای معمولی برحسب جنس و وضع فعالیت سرپرست و تعداد افراد
·         نسبت اشتغال بر حسب استان به تفکیک جنس
·         نرخ اشتغال به تفکیک جنس و استان
·         سهم اشتغال در بخش های (خصوصی و عمومی) به تفکیک جنس و استان (87-86)
·         سهم اشتغال در بخش های (کشاورزی، صنعت، خدمات) به تفکیک جنس و استان (87-86)
·         جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی( شاغل و بیکار) به تفکیک جنس
·         جمعیت شاغل بر حسب گروه عمده سنی به تفکیک جنس
·         جمعیت بیکار بر حسب گروه عمده سنی به تفکیک جنس
·         توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار ( جویای کار) بر حسب جنس و مدت بیکاری(87-86)
·         توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار ( جویای کار) بر حسب وضع سواد و سطح تحصیلات
·         توزیع نسبی برآورد بیکاران برحسب اقدامات انجام شده برای جستجوی کار به تفکیک جنس
·         توزیع برآورد شاغلان برحسب گروه های عمده شغلی ( قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران، متخصصان، تکنسین ها و دستیاران، کارمنندان امور دفتری و اداری، کارمندان خدماتی و فروشندگان، کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ...) به تفکیک جنس و سن
·         توزیع نسبی برآورد شاغلان برحسب وضع شغلی ( کارفرما، کارکن مستقل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، مزد و حقوق بگیر بخش عمومی) به تفکیک جنس
·         توزیع نسبی برآورد شاغلان برحسب بخش های عمده فعالیت( کشاورزی، صنعت و خدمات) به تفکیک جنس
·         توزیع نسبی برآورد شاغلان برحسب مدت اشتغال (87-86)
·         نرخ اشتغال ناقص، سهم اشتغال ناقص به تفکیک جنس
·         نرخ بیکاری بر حسب استان به تفکیک جنس
·         جمعیت 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد، آخرین مدرک یا دوره تحصیلی باسوادان( ابتدایی تا دکترای تخصصی) به تفکیک جنس و وضع فعالیت اقتصادی (فعال و یا غیر فعال از نظر اقتصادی) (87-86)
·         جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی بر حسب وضع فعالیت اقتصادی( شاغل و بیکار) به تفکیک جنس و گروه های عمده رشته تحصیلی (87-86)
·         شاغلان برحسب بخش های عمده فعالیت اقتصادی برحسب بخش های عمده فعالیت اقتصادی و مدت اشتغال در شغل اصلی به تفکیک جنس (87-86)
·         بیکاران 10 ساله و بیشتر به تفکیک طول مدت بیکاری، جنس و وضعیت قبل از بیکاری (بیکارقبلاً شاغل، بیکار قبلا غیر شاغل) (87-86)
·         تعداد تعاونی های زنان به تفکیک نوع فعالیت از ابتدا تا پایان خرداد 1388
·         تعداد سازمانهای مردم نهاد زنان برحسب موضوع فعالیت
·         تعداد تعاونی های فعال، تعداد اعضاء تعاونی، تعداد شاغلان تعاونی و میزان سرمایه نعاونی های فعال کشور
·         سهم جمعیت 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص برحسب استان و جنس
·         سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت ( کشاورزی، صنعت و خدمات ) بر حسب استان و جنس
·         میزان اشتغال ( درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر) در بخش خصوصی و عمومی به تفکیک شهر و روستا
·         میزان اشتغال ( درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر) در بخش خصوصی و عمومی به تفکیک شهر و روستا
·         سهم شاغلین با ساعت کار معمول بیش از 49 ساعت (87-86)
·         کارکنان تابع قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی برحسب وضعیت استخدامی ( رسمی و غیر رسمی)
·         کارکنان دولت برحسب نوع تابعیت از قوانین و مقررات استخدامی و جنس
·         کارکنان تابع قانون کار بر حسبس مدرک تحصیلی
·         تعداد کارآفرینان زن
·         تعداد تعاونی های زنان به تفکیک استان