شاخص های سیاسی

•           تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره برحسب مدرک ، جنس و سن، دوره و حوزه انتخابیه
•           تعداد منتخبین شوراهای اسلامی تشکیل شده در هر دوره برحسب استان به تفکیک جنس
•           تعداد مدیران، قانونگذاران و مقامات عالی رتبه به تفکیک جنسیت
•           تعداد داوطلبان شوراهای اسلامی شهرو روستا به تفکیک دوره، استان و جنس
•           تعداد داوطلبان مجلس خبرگان به تفکیک دوره و جنس
•           تعداد واجدین رأی دهنده در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به تفکیک جنس دوره و استان
•           تعداد رأی دهندگان واجد شرایط در دوره های مختلف انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر،به تفکیک جنس، دوره و استان
•           میزان مشارکت زنان در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر به تفکیک استان و دوره
•           تعداد زنان و معاون و مشاور رییس جمهور
•           تعداد اعضای عادی و فعال نیروی مقاوت بسیج
•           تعداد رایزن ها و سفرای ایران در سایر کشورها به تفکیک جنس
•           تعداد زنان عضو در احزاب و گروه های سیاسی
•           تعداد زنان موسس حزب یا گروه سیاسی
•           و ...