شاخص‌های اجتماعی

·        جمعیت و خانواده
·         جمعیت کشور به تفکیک جنس، استان ، گروه های عمده سنی
·         نسبت جنسی جمعیت کشور جنس به تفکیک استان
·         توزیع نسبی جمعیت کشور برحسب گروه های عمده سنی به تفکیک استان
·         جمعیت برحسب دین، جنس و استان
·         جمعیت برحسب جنس، سن ، تابعیت و استان
·         خانوار های معمولی بر حسب جنس ،سن سرپرست خانوار و تعداد افراد خانواده
·         جمعیت ساکن بر حسب محل تولد ، جنس و سن
·         میانگین سنی جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی (45-85 )
·         میانه سنی جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی
·         ازدواج . طلاق ثبت شده در نقاط شهری و روستایی 70 85 و استانی
·         نسبت طلاق به ازدواج (55- 90 )
·         توزیع سنی زوجین در زمان طلاق (86- 85 )
·         تعداد ازدواج ها و طلاق ها (80- 90 )به تفکیک استان
·         ولادت ثبت شده برحسب جنس به تفکیک استان
·         فوت ثبت شده برحسب جنس به تفکیک استان
·         ازدواج و طلاق ثبت شده به تفکیک استان
·         میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک استان
·         ازدواج و طلاق ثبت شده برحسب اختلافات سن زوج نسبت به سن زوجه
·         تعداد طلاق های ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج
·         جمعیت برحسب سن ، جنس و وضع زناشویی
·         میانگین سن در اولین ازدواج برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی
·         توزیع نسبی جمعیت بر حسب وضع زناشویی
·         تجرد قطعی زنان و مردان
·         میانگین سن افراد دارای همسر، بی همسر بر اثر طلاق و بی همسر بر اثر فوت
·         درصد هرگز ازدواج نکرده های 49-10 ساله بر حسب جنس
·         تفاوت نسبت بی همسری مردان و زنان بر اثر طلاق بر حسب سن
·         میزان بی همسری مردان و زنان بر اثر طلاق بین افراد حداقل یکبار ازدواج کرده
·         برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب سن و محل اقامت قبلی
·          برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب محل اقامت قبلی و استان محل اقامت فعلی
·         برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب استان محل اقامت و مدت اقامت
·         برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب جنس، سن و علت مهاجرت
·         برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب استان، محل اقامت قبلی و علت مهاجرت

·        زنان سرپرست خانوار
·         تعداد زنان بدسرپرست ، بی سرپرست و زن سرپرست برحسب گروه سنی به تفکیک سال های سر شماری و به تفکیک نقاط شهری و روستایی
·         تعداد سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانوار
·         تعداد زنان سرپرست تحت پوشش خدمات اجتماعی
·         تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد شهید ،کمیته امام ، و ....
 
·        خدمات اجتماعی
·         تعداد بیمه شدگان در معرض خطر و حوادث ناشی از کار به تفکیک جنس
·         ضریب نفوذ بیمه های درمانی در کشور به تفکیک جنس
·         تعداد زنان 15تا 49 ساله تحت پوشش بیمه
·         تعداد سرپرست خانوار دارای بیمه بازنشستگی به تفکیک سن و جنس
·         زنان و دختران روستایی و عشایری بهره مند از بیمه اجتماعی
·         گرو های همیار زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی
·         مراکز مشاوره حضوری دولتی و غیردولتی ، مراکز مشاوره تلفنی دولتی
·         بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب عضو حادثه دیده ، علت وقوع  حادثه، فعالیت محل کار بهار
· تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی
·         توزیع تعداد مراکز درمانی تحت پوشش سازمان به تفکیک بیمارستان، درمانگاه و دی کلینیک
·         تعداد جمعیت بیمه شدگان خویش فرما
·         احداث مسکن توسط انجمن خیرین مسکن ساز به تفکیک استان
·         تعداد انجمن های حمایت از کودکان آزار دیده
·         تعداد دفاتر حمایت قضایی از زنان و کودکان برحسب استان ها
·         تعداد مراکز خدمات صدای مشاور
·         تعداد مراکز مشاوره ویژه خانواده به تفکیک خصوصی و دولتی
·         تعداد مراکز مشاوره ژنتیک
·         تعداد خانه سالمندان ویژه زنان در بخش خصوصی
·         تعداد مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و خیابانی به تفکیک جنس
·         تعداد مراکز باز توانی زنان معتاد
·         تعداد زنان خانه دار تحت پوشش بیمه
·         تعداد مهد کودک های شهریو روستایی
·         تعداد معتادان خدمت گیرنده از مراکز تحت پوشش سازمان بهر=زیستی به تفکیک جنس
·         تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی به تفکیک جنس ، استان و خدمات دریافتی
·         تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به تفکیک جنس ، استان
·         تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به تفکیک جنس
·         تعداد سالمندان نگهداری شده در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی به تفکیک جنس
·         تعداد واحدهای ارائه دهنده انواع خدمات سازمان بهزیستی به تفکیک نوع خدمت، مناطق شهری روستایی و استان
·         تعداد مراجعین به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کشور به تفکیک جنس
·         تعداد پذیرفته شدگان در مراکز تابعه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی به تفکیک جنس موضوع و استان
·         تعداد از کار افتادگان به تفکیک جنس
·         تعداد بازنشستگان به تفکیک جنس
·         تعداد مشترکان زن حقوق بگیر جدید و بازنشستگان فوت شده مشترک صندوق بازنشستگی کشور
·         تعداد زنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک گروه سنی
·         تعداد مددجویان معرفی شده به مراجع قضایی
·         تعداد زنان روستایی حمایت شده توسط طرح زنان سرپرست خانوار روستایی( طرح حضرت زینب)
·         میانگین کمک هزینه وزارت رفاه به معلولان ، سالمندان و از کار افتادگان برحسب جنس
·         تعداد مددجویان زن دریافت کننده وام اشتغال
·         تعداد برنامه های پیشگیری از اعتیاد بر حسب جنس
·         درصد مراجعین به مراکز بازپروری و حمایت از زنان آسیب دیده بر حسب وضع سرپرستی
·         تعداد زنان و دختران مراجعه کننده به مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی به تفکیک علت مراجعه

·        بهداشت و سلامت
·         تعداد زایمانها برحسب نوع زایمان در مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
·         تعداد بیماران خاص سازمان بیمه خدمات درمانی
·         معلولین ذهنی، جسمی حرکتی تحت پوشش سازمان یهزیستی
·         بیماران روانی مزمن تحت پوشش مرکز بهزیستی
·         سالمندان تحت پوشش در مراکز روزانه و شبانه روزی سازمان بهزیستی
·         کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
·         پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص
·         پیراپزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص
·         تعداد موسسات درمانی فعال بر حسب رشته فعالیت( عمومی، تخصصی، زنان و زایمان و ..)
·         خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحتت پوشش آن برحسب استان
·         تعداد مراکز مشاوره( ژنتیک ، قبل از ازدواج و ....).بر حسب استان
·         میزان دسترسی و استفاده از مراقبت های بهداشتی در مانی بر حسب جنس ، سن ، نقاط روستایی وو شهری و نوع مراقبت
·         میزان بروز و و شیوع بیماری جسمی در بین زنان
·         میزان بروز و شیوع بیماری های شغلی زنان به تفکیک سن ، نوع بیماری ، نوع شغل و .....
·         انواع واکسیناسیون انجام شده در واحدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
·         بیماران مبتلا به جزام برحسب جنس و سن
·         بیماران مبتلا به ایدز برحسب جنس و سن
·         ماماهای طرح پزشک خانواده
·         میزان مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان
·         میزان مرگ نوزادان
·         میزان مرگ کودکان زیر یک سال
·         میزان مرگ کودکان زیر 5 سال
·         افراد تحت پوشش داروهای ضد ایدز
·         جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روان
·         مراکز تحقیقات پزشکی
·         امید زندگی در بدو تولد
·         پوشش مراقبتهای بعد از زایمان
·         میزان شیوع پیشگیری از بارداری
·         میزان باروری
·         تعداد زایمان های زنان برحسب نوع زایمان در مراکز درمانی تحت پوشش
·         تعداد مشاوران و مددکاران اجتماعی زن بر حسب استان
·         تعداد اعضای هیئت علمی گروههای عمده رشته های پزشگی به تفکیک جنس ، نوع تخصص ، رتبه علمی
·         تعداد پرستاران زن به تفکیک نوع بیمارستان خصوصی ، دولتی و استان
·         تعداد بهیاران زن به تفکیک نوع بیمارستان خصوصی ، دولتی و استان
·         تعداد ماما ها بر حسب سطح تحصیلی ، جنس و استان
·         تعداد ماماها بر حسب اشتغال در بیمارستان های خصوصی ، دولتی و استان
·         نسبت زنان متخصص به مردان فوق متخصص در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی
·         میزان پوشش بیمه درمانی – بهداشتی بر حسب سن ، جنس و نقاط شهری و روستایی
·         میزان استفاده از برنامه های غربالگری کشور ( سرطان ، قبل از ازدواج و ....)
 ·         زنان و فعالیت های ورزشی


·         تعداد اماکن خصوصی و دولتی ورزش بانوان به تفکیک نوع و وضعیت اماکن و استان
·         تعداد بانوان ورزشکار تحت پوشش به تفکیک رشته ورزشی
·         تعداد ورزشکاران تحت پوشش سازمان تربیت بدنی به تفکیک استان و جنس
·         تعداد ورزشکاران زن بیمه شده تحت پوشش انجمن های ورزشی بانوان کشور به تفکیک استان
·         تعداد ورزشکاران زن تحت پوشش هیئت های ورزشی کشور
·         تعداد ورزشکاران نحت پوشش خدمات درمانی فدراسیون پزشکی – ورزشی (ورزشکاران سازمان یافته )
·         تعداد افراد تحت پوشش ورزش های همگانی به تفکیک استان و جنس
·         تعداد مربیان ورزش بانوان کشور به تفکیک درجه مربیگری و رشته ورزشی ، استان وجنس
·         تعداد داوران ورزش بانوان کشور به تفکیک جنس ، درجه داوری و رشته ورزشی و جنس
·         تعداد قهرمانان ورزشی بانوان در رشته های مختلف
·         تعداد مدرسین دوره های آموزشی مربیگری و داوری ورزش بانوان کشور به تفکیک رشته ورزشی
·         تعداد نیروی انسانی حوزه ستادی معاونت ورزش بانوان به تفکیک میزان تحصیبلات و رشته تحصیلی
·         تعداد کارکنان سازمان تربیت بدنی به تفکیک نوع استخدام ، مدرک تحصیلی و جنس
·         تعداد کلاس های برگزار شده در ورزش بانوان به تفکیک نوع دوره و استان
·         تعداد انجمن ها و هیئت های ورزشی زنان
·         میانگین ساعات انجام فعالیت های ورزشی به تفکیک جنس و سن
·         تعداد مدیران زن در فدراسیون های ورزش کشور به تفکیک فدراسیون
·         تعداد انجمن ها و هیئت های ورزش سازمان تربیت بدنی کشور به تفکیک جنس و استان
·         تعداد مسابقات قهرمانی ورزش بانوان به تفکیک نوع رشته و استان
·         تعداد مسابقات بین المللی ورزش بانوان به تفکیک نوع رشته و استان
·         تعداد نیروهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی ورزش بانوان به تفکیک نوع رشته
·         تعداد مدال هایو عناوین کسب شده در ورزش بانوان در مسابقات بین المللی به تفکیک نوع رشته
·        تعداد مدال ها و عناوین کسب شده در ورزش بانوان در مسابقات بازی های همبستگی کشور های لسلامی به تفکیک نوع رشته
·        امنیت و امورقضایی
·         تعداد شعبه های فعال دادگاه ها ،دادسراها و شوراهای حل اختلاف
·         پرونده های مختومه در دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف به تفکیک استان
·         تعداد پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی برحسب موضوع( قتل عمد و غیرعمد، تخریب، دزدی و...)
·          انواع مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی برحسب استان
·         دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی برحسب استان
       دستگیرشدگان جرائم مختلف برحسب جنس و سن
·         دستگیرشدگان در ارتباط با سرقت های عادی برحسب جنس و سن
·         پرونده های تشکیل شده در مورد اقدام به خودکشی و فوت شدگان در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی کشور برحسب جنس
·         پرونده های تشکیل شده در مورد اقدام به خودکشی در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی کشور برحسب جنس
·        تعداد خانوارهای دارای سرپرست زن تحت پوشش کمیته امداد
·        آسیبهای اجتماعی
·         تعدادزندانیان موجوددرزندان به تفکیک جنی ،سن ،وضع شغلی ،وضع تاهل ، سطح تحصیلات، نوع جرم واستان
·         تعداد بزهکاران زیر 15 سال به تفکیک جنس
·         تعداد زندانیان زن دارای فرزند
·         تعداد زنان زندانی باردار
·         میزان شیوع بیماری های مسری در بین زندانیان زن
·         درصد هزینه به ازای هرزن زندانی
·         میزان شیوع بزهکاری زنان به تفکیک گروه سنی ، وضع زناشویی ، نوع بزهکاری و منطقه
·         تعداد زنان بزه دیده مراجعه کننده به دستگاه قضایی بر حسب نوع آسیب وارده
·         نسبت زنان زندانی به کل جمعیت زنان به تفکیک سن
·         تعداد دانش آموزان مرتکب جرم به تفکیک جنس ،مقطع تحصیلی ، نوع جرم و استان
·         تعداد پرونده های تشکیل شده در مورداقدامبه خودکشی در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی به تفکیک جنس ، وضع زناشویی ، سطح تحصیلات ، علل و شیوه خودکشی و استان
·         تعدادخودکشی زنان به تفکیک استان ، مناطق شهری و روستایی در هر سال در هر صد هزار نفر جمعیت
·         تعداد خودکشی دانش آموزان بهتفکیک جنس ، مقطع تحصیلی ، علل و شیوه خودکشی
·         تعداد خودکشی دانشجویان به تفکیک جنس ، مقطع تحصیلی ، علل و شیوه خودکشی 
·         تعداد پذیرش شدگان واحد های پذیرش و پیگیری معتادان خود معرف به تفکیک سن و جنس ، وضع زناشویی ،استان ،سطح تحصیلات ، وضع شغلی ، نوع ماده مصرفی ، علل اعتیاد
·         تعداد دستگیر شدگان مواد مخدر به تفکیک جنس ، نوع جرم ، علل جرم ، سن ،وضع زناشویی ، سطح تحصیلات ، وضع شغلی واستان
·         تعداد مرگ و میر زنان ناشی از اعتیاد
·         تعداد زندانیان به جرم سرقت به تفکیک جنس ، نوع سرقت ، سطح تحصیلات ، سن و وضع زناشویی و استان
·         میزان فرار از منزل به تفکیک استان و سرانه آن در یکصد هزار نفر جمعیت
·         تعداد پرونده های ثبت شده فرار از خانه به تفکیک جنس ، نوع سرقت ، سطح تحصیلات ، سن و وضع زناشویی و استان
·         تعداد دستگیر شدگان زن روسپی به تفکیک سن و وضع زناشویی
·         تعداذد دستگیر شدگان به جرم قاچاق زنان و دختران
·         تعدادکودکان خیابانی بدون سرپرست ، بد سرپرست به تفکیک جنس ، سن و استان
·         تعداد افراد مبتلا به ایدز به تفکیک راه انتقال ، جنس ، وضع زناشویی ،سن ، سطح تحصیلات و استان
·        زن در عرصه حماسه و ایثار
·         تعداد زنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران به تفکیک گروه سنی
·         تعداد زنان ایثارگر شامل: زنان عضو ستاد پشتیبانی جنگ، رزمنده زن، مادر شهید ، همسر شهید، فرزندان اناث: شهید و شهیده، جانباز زن با ذکر نوع و درصد مجروحیت بهمراه وضع فعالیت کنونی ، همسر جانباز، آزاده زن ،همسر آزاده
·         تعداد کتب منتشر شده در حوزه زنان شهیده و همسران شهید
·         درصد شرکت کنندگان در هشت سال دفاع مقدس
·         سهم زنان از پیروزی انقلاب اسلامی